Environmental Policy

Aurubis Finland Oy is committed to comply with environmental legislation and the Aurubis Group's published environmental policy taking into account local needs and requirements. We are committed to the energy efficiency program of Finnish Energy Industries from 17.04.2015 until 31.12.2016.
Our goal of Environmental protection is to reduce emissions and landfill waste from our own production as well as the economical use of raw materials and energy.

Aurubis Corporate directive on environmental protection

Ympäristöpolitiikka

Aurubis Finland Oy:ssä sitoudumme noudattamaan Suomen ympäristölainsäädäntöä sekä Aurubis-konsernin julkaisemaa ympäristöpolitiikkaa paikalliset tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen. Olemme sitoutuneet Energiateollisuus ry:n energiatehokkuusohjelmaan 17.4.2015 lähtien 31.12.2016 saakka.

Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden osuuden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.


Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden osuuden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.

Aurubis-konsernin vahvistetut ympäristösuojelun päämäärät ovat:

1. Vesiensuojelun, maaperän suojelun ja päästöjen hallinta ovat ympäristönsuojelun avainpäämäärät.

2. Ympäristön ja ilmaston suojelua kehitetään edelleen vastuullisesti tavalla, luonnonvaroja säästäen, estämällä tai vähentämällä minimiinsä ympäristöä ja työntekijöitämme kuormittavia tekijöitä.

3. Ympäristönsuojelun erityisvaatimukset pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja kehitettäessä uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja.

4. Prosessoidut raaka-aineet ja välituotteet pitää palauttaa mahdollisimman täydellisesti taloudelliseen kiertoon. Syntyvät jätteet pitää kierrättää tai hävittää aiheuttamatta vahinkoa.

5. Työntekijöitä, naapureita ja ympäristöä pitää suojata vaaralta  turvatoimenpitein, joilla vältetään onnettomuudet, ympäristövaikutukset toiminnan keskeytymisessä samalla pyrkien minimoimaan mahdollisuudet onnettomuuteen tai kokonaan estämään niiden tapahtumisen.

6. Henkilökunnan vastuuta  ympäristönsuojelun suhteen pitää korostaa avoimella ja objektiivisella keskustelulla, mikä perustuu luottamukseen henkilökunnan, ympäristöviranomaisten ja muiden tahojen välillä.

7. Asiakkaillemme pitää antaa riittävä selostus tuotteidemme ominaisuuksista ja tarvittavista turvallisuusnäkökohdista ja neuvoa tuotteiden hävittämisestä.

8. Alihankkijat pitää valita, informoida ja neuvoa vakuuttamaan, että he noudattavat lainmukaisia vaatimuksia ja meidän omia ympäristönsuojelun periaatteita.

Font size
Glossary
onoff