Environmental Policy

Aurubis Finland Oy is committed to comply with environmental legislation and the Aurubis Group's published environmental policy taking into account local needs and requirements. We are committed to the energy efficiency program of Finnish Energy Industries from 17.04.2015. 
Our goal of Environmental protection is to reduce emissions and landfill waste from our own production as well as the economical use of raw materials and energy.

Aurubis Corporate directive on environmental protection

Ympäristöpolitiikka

Aurubis Finland Oy:ssä sitoudumme noudattamaan Suomen ympäristölainsäädäntöä sekä Aurubis-konsernin julkaisemaa ympäristöpolitiikkaa paikalliset tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen. Olemme sitoutuneet Energiateollisuus ry:n energiatehokkuusohjelmaan 17.4.2015.

Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden osuuden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.


Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden osuuden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.

Aurubis-konsernin vahvistetut ympäristösuojelun päämäärät ovat:

1. Vesiensuojelun, maaperän suojelun ja päästöjen hallinta ovat ympäristönsuojelun avainpäämäärät.

2. Ympäristön ja ilmaston suojelua kehitetään edelleen vastuullisesti tavalla, luonnonvaroja säästäen, estämällä tai vähentämällä minimiinsä ympäristöä ja työntekijöitämme kuormittavia tekijöitä.

3. Ympäristönsuojelun erityisvaatimukset pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja kehitettäessä uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja.

4. Prosessoidut raaka-aineet ja välituotteet pitää palauttaa mahdollisimman täydellisesti taloudelliseen kiertoon. Syntyvät jätteet pitää kierrättää tai hävittää aiheuttamatta vahinkoa.

5. Työntekijöitä, naapureita ja ympäristöä pitää suojata vaaralta  turvatoimenpitein, joilla vältetään onnettomuudet, ympäristövaikutukset toiminnan keskeytymisessä samalla pyrkien minimoimaan mahdollisuudet onnettomuuteen tai kokonaan estämään niiden tapahtumisen.

6. Henkilökunnan vastuuta  ympäristönsuojelun suhteen pitää korostaa avoimella ja objektiivisella keskustelulla, mikä perustuu luottamukseen henkilökunnan, ympäristöviranomaisten ja muiden tahojen välillä.

7. Asiakkaillemme pitää antaa riittävä selostus tuotteidemme ominaisuuksista ja tarvittavista turvallisuusnäkökohdista ja neuvoa tuotteiden hävittämisestä.

8. Alihankkijat pitää valita, informoida ja neuvoa vakuuttamaan, että he noudattavat lainmukaisia vaatimuksia ja meidän omia ympäristönsuojelun periaatteita.

Aurubis Finland Oy:n Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Aurubis Finland Oy:n TTT-politiikka nojaa yhtiön arvoihin; Performance (suorituskyky), Responsibility (vastullisuus), Integrity (rehellisyys), Mutability (muuntumiskyky), Appreciation (arvostus)
  
Yhdessä määritellyillä toimenpiteillä, jatkuvalla parantamisella ja seurannalla tavoitteenamme on mahdollistaa hyvinvoiva ja tapaturmaton työyhteisö.

Kaikille organisaatiotasoille on määritelty tehtävät ja vastuut. Henkilöstön sitoutumisella ja esimiesten esimerkillä tavoittelemme työturvallisuuden parantamista ja luomme vastuuntuntoista sekä turvallisuusmyönteistä johtamiskulttuuria.

Yhteistyössä Työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa tavoittelemme kokonaisvaltaisesti terveellistä ja turvallista työympäristöä. Jaamme tietoa turvallisuusasioista omalle henkilöstöllemme sekä Aurubiksen alueella työskenteleville.

Noudatamme lakeja, määräyksiä ja sopimuksia sekä yhtiön toimintamalleja.

Aurubis Finland Health and Safety Policy

Aurubis Finland’s health and safety policy is based on our company’s values: Performance, Responsibility, Integrity, Mutability, Appreciation.

With actions defined together and with continuous development and follow-up, we want to provide a safe working environment with zero harm.

All organization-levels have defined tasks and responsibilities. With employees’ commitment and with managers’ example we are aiming for a better work-safety and creating responsible and safe management culture.

Together with our occupational health care and personnel, our goal is a holistic healthy and safe working environment. We share knowledge about safety issues to our own personnel but also to those who work in Aurubis production area.

We follow legislation, regulations and agreements and company’s operating models.

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.