Environmental principles

• The continuous improvement of water protection, soil protection and immersion control are key targets of the environmental protection sector.

• Environmental and climate protection shall be further developed on our own responsibility in such a way that natural resources are conserved, burdens on the environment and our employees avoided or reduced to a minimum.

• The special requirements of environmental protection shall be taken into account when planning and developing new products and production processes.

• The processed raw materials and intermediary products shall be returned as completely as possible to the economic cycle; unavoidable waste shall be recycled or disposed of without causing harm. Raw material suppliers shall be given advice as required on environmental protection.

• Danger to our employees, neighbours and the environment shall be averted by taking essential precautions to avoid accidents and operational disruptions with environmental impacts, and ye at the same time the impacts of any incidents or disruptions restricted to a minimum the may nevertheless occur.

• The sense of responsibility in our staff as regard environmental protection shall bee boosted an a grand and objective dialogue based on trust conducted with them, the responsible authorities and the general public.

• Our clients shall be given a suitable briefing on the properties of our products and essential safety measures and advised on questions regarding product disposal.

• External companies acting for us shall be selected, informed and advised to guarantee the adherence to legal requirements and our own standards on environmental protection.

Environmental Policy

Aurubis Finland Oy is committed to preserving and protecting a healthy and safe environment by minimizing the damage caused by its operations.

Our operations are guided by:
· Environmental Permit according to Environmental Protection Act
· ISO 14001 environmental standard
· Aurubis Group's environmental policy, taking into account local needs and requirements
· Energy Efficiency Agreement and Energy Efficiency Act

Our goal in environmental protection is to reduce emissions from our own production and landfill waste, as well as the economical use of raw materials and energy.

Aurubis Corporate directive on environmental protection

Ympäristöpolitiikka

Aurubis Finland Oy on sitoutunut säilyttämään ja suojelemaan terveellisen ja turvallisen ympäristön minimoimalla toiminnastaan aiheutuvat haitat.

Toimintaamme ohjaa:
·    Ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa
·    ISO 14001-ympäristöstandardi
·    Aurubis-konsernin ympäristöpolitiikka paikalliset tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen
·    Energiatehokkuussopimus ja energiatehokkuuslaki

Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.

Aurubis-konsernin vahvistetut ympäristösuojelun päämäärät ovat:

1. Vesiensuojelun, maaperän suojelun ja päästöjen hallinta ovat ympäristönsuojelun avainpäämäärät.

2. Ympäristön ja ilmaston suojelua kehitetään edelleen vastuullisesti tavalla, luonnonvaroja säästäen, estämällä tai vähentämällä minimiinsä ympäristöä ja työntekijöitämme kuormittavia tekijöitä.

3. Ympäristönsuojelun erityisvaatimukset pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja kehitettäessä uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja.

4. Prosessoidut raaka-aineet ja välituotteet pitää palauttaa mahdollisimman täydellisesti taloudelliseen kiertoon. Syntyvät jätteet pitää kierrättää tai hävittää aiheuttamatta vahinkoa.

5. Työntekijöitä, naapureita ja ympäristöä pitää suojata vaaralta  turvatoimenpitein, joilla vältetään onnettomuudet, ympäristövaikutukset toiminnan keskeytymisessä samalla pyrkien minimoimaan mahdollisuudet onnettomuuteen tai kokonaan estämään niiden tapahtumisen.

6. Henkilökunnan vastuuta  ympäristönsuojelun suhteen pitää korostaa avoimella ja objektiivisella keskustelulla, mikä perustuu luottamukseen henkilökunnan, ympäristöviranomaisten ja muiden tahojen välillä.

7. Asiakkaillemme pitää antaa riittävä selostus tuotteidemme ominaisuuksista ja tarvittavista turvallisuusnäkökohdista ja neuvoa tuotteiden hävittämisestä.

8. Alihankkijat pitää valita, informoida ja neuvoa vakuuttamaan, että he noudattavat lainmukaisia vaatimuksia ja meidän omia ympäristönsuojelun periaatteita.

Aurubis Finland Oy:n Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Aurubis Finland Oy:n TTT-politiikka nojaa yhtiön arvoihin; Performance (suorituskyky), Responsibility (vastullisuus), Integrity (rehellisyys), Mutability (muuntumiskyky), Appreciation (arvostus)
  
Yhdessä määritellyillä toimenpiteillä, jatkuvalla parantamisella ja seurannalla tavoitteenamme on mahdollistaa hyvinvoiva ja tapaturmaton työyhteisö.

Kaikille organisaatiotasoille on määritelty tehtävät ja vastuut. Henkilöstön sitoutumisella ja esimiesten esimerkillä tavoittelemme työturvallisuuden parantamista ja luomme vastuuntuntoista sekä turvallisuusmyönteistä johtamiskulttuuria.

Yhteistyössä Työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa tavoittelemme kokonaisvaltaisesti terveellistä ja turvallista työympäristöä. Jaamme tietoa turvallisuusasioista omalle henkilöstöllemme sekä Aurubiksen alueella työskenteleville.

Noudatamme lakeja, määräyksiä ja sopimuksia sekä yhtiön toimintamalleja.

Aurubis Finland Health and Safety Policy

Aurubis Finland’s health and safety policy is based on our company’s values: Performance, Responsibility, Integrity, Mutability, Appreciation.

With actions defined together and with continuous development and follow-up, we want to provide a safe working environment with zero harm.

All organization-levels have defined tasks and responsibilities. With employees’ commitment and with managers’ example we are aiming for a better work-safety and creating responsible and safe management culture.

Together with our occupational health care and personnel, our goal is a holistic healthy and safe working environment. We share knowledge about safety issues to our own personnel but also to those who work in Aurubis production area.

We follow legislation, regulations and agreements and company’s operating models.

Energiapolitiikka

Päämäärämme on jatkuvasti parantaa energiatehokkuuttamme.

Tavoittelemme kehitystä sähkön, nestekaasun, kaukolämmön, paineilman, kevyen polttoöljyn ja dieselin käytössä. Energiatehokkuutta edistämme kehitysprojekteilla ja kannustamalla henkilöstöä toimimaan energiatehokkaasti. Otamme hankinnoissa huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Tehokkaalla energian käytöllä pienennämme CO2-ominaispäästöjä.

Energiahallintajärjestelmäämme vaikuttavat:

  • Energiatehokkuussopimus ja energiatehokkuuslaki
  • ISO 50001:2018 ”Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeita”
  • Aurubis -konsernin energiapolitiikka paikalliset tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen

Aurubis Finland Oy on sitoutunut toimimaan energiatehokkaasti. Olemme osallistuneet Energiateollisuus ry:n energiatehokkuusohjelmaan 17.4.2015 lähtien 31.12.2025 saakka.

Energy Policy

Our goal is to continually improve our energy efficiency. We strive to develop the use of electricity, propane, district heating, compressed air, light fuel and diesel. We promote energy efficiency through development projects and by encouraging personnel to operate an energy efficient manner. We consider energy efficient solutions when purchasing new equipment. Efficient use of energy reduces specific CO2 emissions.

Our energy Management system is basing on The Energy Efficiency Agreement and Energy Efficiency Law (1429/2014), ISO 50001:2018 “Energy Management Systems. Requirements with guidance for use”, Aurubis Group’s energy policy taking into account local needs and requirements.

Aurubis Finland Oy is committed to operate an energy efficient manner. We participate Energy Efficiency Program of Energiateollisuus ry. (Energy Industry Association) from April 17, 2015 until December 31, 2025

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.